Vitruvian Dude 2

Vitruvian Dude T-shirts, Hoodies & Mugs

A depiction of the iconic Vitruvian Man by Leonardo DaVinci, where the man is The Dude.